Corporate Social Responsibility (CSR)
กิจกรรมเพื่อสังคม


จริยธรรม

จัดอบรมความรู้เรื่องด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ออกกำลังกาย

บริษัทฯ ส่งเสริมการออกกำลังกายตอนเช้าก่อนเริ่มงานด้วยการเต้นแอโรบิกแด้นซ์

 

กีฬา

บริษัทฯ ส่งเสริมการออกกำลังกายนอกเวลาทำงาน

โครงการ CSR-D

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ CSR-D ธุรกิจรวยเพื่อน ซึ่งเป็นโครงการของหอการค้าไทยร่วมกับ สสส. และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กาชาดจังหวัดนครปฐม

บริษัทฯ บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2554

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

บริษัทฯ มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250kva มูลค่า 235,000 บาท แก่วัดขนอนหนังใหญ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

 

ส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น

เปิดรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในสายวิชา ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง เข้ารับการฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้เข้าความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง

ปลูกป่าชายเลน

ตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วม K SME CARE รุ่นที่ 19 จ.นครปฐม ทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน คลองโคน จ.สมุทรสาคร วันที่ 27 ก.ค 2556

 

เข้าร่วมสัมมนา CSR

บริษัทฯ ได้ผ่านการอบรม โครงการ CSR "ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม" โดยหอการค้าจังหวัดนครปฐม ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม วันที่ 17 ส.ค. 2556

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

บริษัทฯ เข้าร่วมบำเพ็ญคุณประโยชน์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

 

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

บริษัทฯ บริจาคทรัพย์ในการซ่อมประตูม้วนสแตนเลสศาลาเมรุ แก่วัดทรงคนอง วันที่ 28 มีนาคม 2557